Home
SLICOT
Advisory Committee

Advisory Committee

Prof. K. S. Shastri


Pragnessh K. Shastri


Acharya Prof. Yahneshwar S. Shastri


Dr Christopher Key Chapple